Reforma edukacji - SP6 Orzesze Zawiść

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Przejdź do treści

Reforma edukacji

Reforma Oświaty etap II na rok szkolny 2018/2019
Deklaracja o przeniesieniu dziecka w nowy obwód szkoły - pobierz
1. Przeniesienie dziecka w nowy obwód szkoły dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczają do klasy III oraz klasy VI szkoły podstawowej.
2. Deklarację o przeniesieniu dziecka w nowy obwód szkoły należy złożyć najpóźniej do 26 stycznia 2018 roku w sekretariacie szkoły, do której aktualnie uczęszcza uczeń.
3. Druk deklaracji będzie do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły od dnia 11 grudnia 2017 r.
4. Deklaracje o przeniesieniu ucznia w nowy obwód szkolny odbywać się będą według następującej zasady:
a) deklaracje rodziców uczniów, który zamieszkują w przynależnym obwodzie szkolnym - wszystkie deklaracje otrzymują pozytywną akceptację
b) decyzja Dyrektora szkoły o przyjęciu ucznia spoza obwodu danej szkoły tylko w przypadku wolnych miejsc w nowo utworzonym oddziale klasowym (złożona deklaracja nie może powodować konieczności uruchomienia dodatkowego oddziału)
5. Informacja potwierdzająca uruchomienie oddziału klasowego w przekształcanej szkole jest uzależniona od liczby złożonych deklaracji. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do decyzji negatywnej w przypadku małej liczby złożonych deklaracji. Ostateczna informacja dotycząca uruchomienia oddziału zostanie przekazana przez szkołę rodzicom do końca marca 2018 r. po przeprowadzeniu analizy ilościowej.
6. Rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej zostanie przeprowadzona w styczniu 2018 r. - w oparciu o uchwalone obwody szkolne. W przypadku wolnych miejsc w szkołach podstawowych rekrutacja uzupełniająca do klasy I przewidywana jest w sierpniu 2018 r.
7. Wykaz obwodów szkolnych zamieszczony jest na stronach internetowych szkół oraz dostępny jest w sekretariatach placówek.
8. Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się w styczniu 2018 r. w następujących terminach;
- 02 stycznia - 05 stycznia 2018 r. - potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego
- od 08 stycznia do 26 stycznia 2018 r. - możliwość składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej UM, w Gazecie Orzeskiej wydaniu grudniowym oraz facebooku gazety orzeskiej.
Wróć do spisu treści